دوره ها

۲۳ مرداد
24 ساعت

مدیریت سیستم و شبکه، یکی از مهمترین حرفهها در زمینه ی IT است، چرا که در آن متخصصین به بستر سازی و محافظت از معماری سازمان جهت محفوظ نگاه داشنت دادهها و اطالعات پروژه خواهند پرداخت، و از طرفی نیز تیمهای مختلف IT مرتبط به سازمان و پروژه، از بستر و معماری فراهم شده به دست متخصصین سیستم استفاده میکنند تا سرویس ها و برنامههای مورد نظر خود را بر روی آنان به درستی بنا کنند تا که مورد استفادهی اهداف سازمان و پروژه قرار گیرند. از طرفی با گسترش یافنت تکنولوژی در عصر اطالعات و راه یافنت آن به وسایل خانه و زندگی شخصی افراد جامعه (Internet of Things)، نیاز شرکتهای برتر دنیا به افراد متخصص و ماهر بیش از پیش شده، و امنیت داده ها نیز از باالترین اهمیت برخوردار است. این پکیج شامل ۳ دوره مقدماتی، پیشرفته، و امنیت میباشد و به تمامی دوستان پیشنهاد میشود تنها در صورتی که نمره قبولی آنان در تعیین سطح اولیه باالتر از ۰۷ بود با مشاوره برای شرکت در دوره پیشرفته - و یا اگر نمره باالتر از ۰۹ بود برای شرکت در دروه امنیت - تماس گیرند، و در غیر این صورت حتماً دوره ها را به ترتب طی کنند.

۷ شهریور
20 ساعت

پس از یادگیری html,css شما لازم است کمی فراتر بروید تا بتوانید یک فرانت اند کار کامل بشوید . قدم بعدی یادگیری ساخت یک سایت جذاب تر به کمک جاوا اسکریپت است و اگر کمی بیشتر جلو برویم باید بتوانیم با سرور نیز ارتباط برقرار کنیم و داده هایی را بخوانیم .

برای این که تبدیل به بک frontend developer بشوید این دوره الزامی است